Strategia działania SSJ

na rok 2024 i kolejne lata

Cele strategiczne i operacyjne.

 

Cele pozwalają odpowiedzieć na pytanie, dlaczego organizacja robi konkretne rzeczy. Określenie celów zwiększa szanse na osiągnięcie zamierzeń poprzez sprecyzowanie kierunków aktywności. Cele muszą wpisywać się w wizję i misję organizacji i wynikać z analizy wnętrza i otoczenia. Definiowanie kierunków działań – czyli celów to określanie pozycji lub stanów docelowych, które organizacja chce osiągnąć w zakresie działalności statutowej i gospodarczej w czasie realizacji strategii. Cele powinny wynikać przede wszystkim z silnych i słabych stron organizacji.

Są uszczegółowieniem obszarów (programów) i określają zakładany do osiągnięcia poziom ich realizacji, zwykle stanowią minimalizację/eliminację słabych stron, jednocześnie mogą wzmacniać silne strony organizacji. Cele powinny także brać pod uwagę szanse i zagrożenia. Zaplanowanie adekwatnych celów zwiększa szansę na rozwój organizacji tak, by stała się dobrze zorganizowaną i nowoczesną. Planując cele, należy pamiętać o tych związanych z rozwojem działalności gospodarczej w stowarzyszeniu. Wszystkie określone cele najczęściej stanowią bardzo szeroki katalog, budzący obawy o szanse na realizację wszystkich. Dlatego kolejnym krokiem jest wybór priorytetowych celów. Po analizie SWOT oraz konsultacjach wśród członków Stowarzyszenia zostały wypracowane 4 cele strategiczne:

• Niezależność finansowa

• Pozyskanie więcej członków i wolontariuszy.

• Zwiększenie zaangażowania społecznego.

• Podniesienie kompetencji i rozwój członków

 

 

Plan działania:

 

 1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku Ziemi Sandomierskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
 2. integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Ziemi Sandomierskiej.
 3. stworzenie platformy współpracy podmiotów turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi,
 4. aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wiejskiej i miejskiej,
 5. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej i miejskiej, w tym m.in.: telekomunikacja, drogi, modernizacja kwater, znakowanie trasy szlaku.
 6. stworzenie regionalnego systemu informacji oraz udostępnienie i włączenie go w krajowe zarządzanie,
 7. tworzenie, zachowanie i ochrona walorów kulturowych i przyrodniczych terenów wiejskich,
 8. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i produkcji żywności.
 9. promocja i reklama wyrobów rękodzieła artystycznego,
 10. podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej.
 11. reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji oraz współpraca z tymi organizacjami.
 12. realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia,
 13. propagowanie różnych form odpoczynku w gospodarstwach rolnych lub innych odpowiednio przystosowanych miejscach,
 14. reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia,
 15. zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystyki w kraju i za granicą,
 16. dbałość o wzrost poziomu usług w zakresie turystyki,
 17. kształtowanie opinii i ocen dotyczących agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz warunków ich prowadzenia,
 18. wszechstronna współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami prawnymi, krajowymi i zagranicznymi ( zwłaszcza z Polonią ) szczególnie w takich dziedzinach jak turystyka na obszarach wiejskich, oświata, ochrona środowiska i kultura,
 19. zgłaszanie inicjatyw ustawodawczych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących turystyki wiejskiej i rolnictwa,
 20. integracja członków Stowarzyszenia, udzielanie im pomocy, doradztwa w organizowaniu turystyki, a szczególnie wiejskiej,
 21. prowadzenie analizy rynku, promocji gospodarstw agroturystycznych i innych form działalności marketingowej,
 22. pogłębianie wiedzy fachowej wśród członków poprzez organizowanie i prowadzenie wszelkich form doradztwa, szkoleń, konferencji i wyjazdów szkoleniowych,
 23. promocja i rozwój turystyki wiejskiej i miejskiej,
 24. pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,
 25. wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej.

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. tworzenie grup specjalistycznych inicjujących działania służące realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. ścisłą współpracę ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”,
 3. współdziałanie z gminami i samorządami miejsko-wiejskimi i innymi organami w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i jego członków,
 4. współpraca z biurami turystycznymi i innymi instytucjami w kraju i za granicą celem rozpropagowania turystyki wiejskiej i miejskiej,
 5. wydawanie biuletynów, folderów itp. o charakterze profesjonalnym,
 6. organizowanie wystaw, zjazdów, spotkań o charakterze profesjonalnym jak i kulturalno-oświatowym,
 7. udział w tworzeniu ogólnopolskiego systemu kategoryzacji i standaryzacji wiejskiej bazy noclegowej,
 8. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami,
 9. współpracę z władzą ustawodawczą, administracją rządową i samorządową oraz innymi organizacjami, instytucjami i osobami prawnymi w kraju i za granicą,
 10. wymianę i upowszechnianie doświadczeń z zakresu organizacji i rozwoju turystyki wiejskiej i miejskiej,
 11. tworzenie bazy danych o gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach, itp.
 12. prowadzenie analizy rynku turystyki,
 13. prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej na rzecz Stowarzyszenia i jej członków,
 14. współpraca z mediami,
 15. prowadzenie instytucji lub innych form organizacji dla prowadzenia działalności statutowej,
 16. organizowanie szkoleń, wykładów, odczytów, seminariów, wystaw, spotkań dyskusyjnych itp,
 17. współdziałanie członków na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej i miejskiej.
 18. popieranie i rozwijanie wszelkich inicjatyw mających na celu dobro mieszkańców wsi i ich gości – turystów,
 19. współdziałanie z władzami i instytucjami państwowymi, samorządami oraz z organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących funkcjonowania turystyki na obszarach wiejskich i miejskich i jej koordynacji.

 

 

Działania i harmonogram wdrożenia.

 

Wdrażanie strategii wymaga konkretnych działań i ciągłej ewaluacji. Aby strategia spełniła swoje zadanie i stała się częścią lokalnej aktywności społecznej powinna być odpowiednio komunikowana. Głównym celem planu komunikacyjnego jest stworzenie optymalnych

warunków wdrażania Strategii, poprzez systematyczne informowanie społeczności o aktualnych priorytetach działań oraz angażowanie mieszkańców w realizowane przedsięwzięcia.

Plan komunikacji będzie pełnić rolę informacyjną, promocyjną i edukacyjną, zarówno dla mieszkańców obszaru, jak i dla Stowarzyszenia. Ma przyczynić się do wzmacniania lokalnego kapitału społecznego oraz zapewnienia przejrzystości działań prowadzonych. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia poziomu współpracy partnerskiej i zaangażowania lokalnych partnerów, co w konsekwencji doprowadzi do bardziej skutecznego osiągania założonych celów strategii.

Stowarzyszenie zakłada używanie według potrzeb działań komunikacyjnych oraz towarzyszących im środków przekazu, spośród następujących:

 • komunikacja bezpośrednia np.: organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i promocyjnych, sprzyjających bezpośrednim kontaktom z odbiorcami;
 • komunikacja pośrednia np.: działania informacyjno-promocyjne za pośrednictwem Internetu, mediów społecznościowych i materiałów drukowanych.

Jednym z kluczowych efektów realizacji strategii jest spowodowanie pozytywnych zmian w diagnozowanych obszarach. Aby pożądana przemiana mogła zaistnieć, niezbędne jest podjęcie działań, które umożliwią osiągnięcie ustalonych założeń. Pomocne w tym są

monitoring i ewaluacja.

Nadrzędnym celem monitoringu i ewaluacji jest zapewnienie informacji niezbędnych dla lepszego zarządzania strategią i informowania o wynikach jej realizacji. Umożliwi to ocenę skuteczności i poprawności wdrażania strategii oraz funkcjonowania organizacji, co pozwoli

na wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami oraz dostarczy informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o ewentualnych zmianach.

Monitoring obejmuje zbieranie i selekcjonowanie danych, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji niezbędnych do prowadzenia ewaluacji. „Rejestruje” także najbardziej bezpośrednie efekty wdrażania strategii i funkcjonowania organizacji oraz

sprawdza czy to, co zostało zaplanowane jest w prawidłowy sposób realizowane.

Ewaluacja obejmuje przede wszystkim analizę i interpretację danych zgromadzonych w monitoringu. Ustala następnie związki pomiędzy podjętymi działaniami, a uzyskanymi efektami i ukierunkowuje rekomendacje na przyszłość.

W celu sprawnego prowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji realizacji strategii, system ten będzie realizowany przez Stowarzyszenie w przyjętych wewnętrznie terminach i przez wyznaczone do tego zaangażowane osoby, przy wsparciu odbiorców strategii.

W przypadku opracowania wniosków i rekomendacji służących polepszeniu jakości przyszłych działań, będą one jak najszybciej wdrażane.

Efekty monitoringu i ewaluacji oraz zachodzące zjawiska społeczne, gospodarcze i polityczne, mogą wymuszać dostosowywanie zapisów strategii do zmieniających się warunków. Mając to na uwadze, zakres i czas dostosowania dokumentu powinny być adekwatne do zachodzących przemian. Przede wszystkim jednak nie powinno ono powodować dezorganizacji w Stowarzyszeniu i osłabienia motywacji do działań. Zmiany aktualizujące zapisy strategii będą dokonywane z rozwagą i w pełnym uzasadnieniu konieczności ich wdrażania.

 

Wdrożenie celów strategicznych planowane jest na ostatni kwartał tego roku i początek przyszłego. Część z celów ma charakter długofalowy i będzie realizowane przez kolejny rok.

Pierwszą ewaluację działań Stowarzyszenie zamierza przeprowadzić na początku roku 2024 aby dokonać podsumowania wdrażania strategii i dokonać ewentualnych korekt.