STATUT

Stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy”

w  Sandomierzu

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Sandomierski Szlak Jabłkowy” zwany dalej ,,Stowarzyszeniem”.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

3. Stowarzyszenie może uzyskać skróconej nazwy „Sandomierski szlak Jabłkowy”

 

§ 2

 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną - działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. z  2001 r. Nr 79 poz.855

     z  późn. zm./ oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm./.

2. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Sandomierz .

3. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach działania.

 

§ 4

 

1. Stowarzyszenie używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może posiadać własny hymn, sztandar i  godło, może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

§ 5

 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

2. Do realizacji zadań statutowych Zarząd może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

 

§ 6

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność działalności

    gospodarczej wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych:

 

a) działalność wydawnicza

b) transport lądowy pasażerski

c) działalność organizatorów turystyki

d) działalność turystyczna

e) działalność związana ze sportem

f) działalność rekreacyjna

g) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia

i) sprzedaż hurtowa

j) produkcja wyrobów pozostałych

k) działalność kulturalna

 

§ 7

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jeden lub kilka powiatów. Terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania

 

§ 8

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 

1) kreowanie i upowszechnianie wizerunku Ziemi Sandomierskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,

2) integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Ziemi

     Sandomierskiej.

3) stworzenie platformy współpracy podmiotów turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi,

4) aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wiejskiej i miejskiej,

5) działanie na rzecz rozwoju infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej i miejskiej, w tym m.in.: telekomunikacja, drogi, modernizacja

     kwater, znakowanie trasy szlaku.

6) stworzenie regionalnego systemu informacji oraz udostępnienie i włączenie go w krajowe zarządzanie,

7) tworzenie, zachowanie i ochrona walorów kulturowych i przyrodniczych terenów wiejskich,

8) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i produkcji żywności.

9) promocja i reklama wyrobów rękodzieła artystycznego,

10) podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej.

11) reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji oraz współpraca z tymi organizacjami.

12) realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia,

13) propagowanie różnych form odpoczynku w gospodarstwach rolnych lub innych odpowiednio przystosowanych miejscach,

14)  reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia,

15) zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystyki  w kraju i za granicą,

16) dbałość o wzrost poziomu usług w zakresie turystyki,

17) kształtowanie opinii i ocen dotyczących agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz warunków ich prowadzenia,

18) wszechstronna współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami prawnymi, krajowymi i zagranicznymi ( zwłaszcza z Polonią ) szczególnie w takich dziedzinach jak

       turystyka na obszarach wiejskich, oświata, ochrona środowiska i kultura,

19) zgłaszanie inicjatyw ustawodawczych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących turystyki wiejskiej i rolnictwa,

20)  integracja członków Stowarzyszenia, udzielanie im pomocy, doradztwa w organizowaniu turystyki, a szczególnie wiejskiej,

21) prowadzenie analizy rynku, promocji gospodarstw agroturystycznych i innych form działalności marketingowej,

22) pogłębianie wiedzy fachowej wśród członków poprzez organizowanie i prowadzenie wszelkich form doradztwa, szkoleń, konferencji i wyjazdów szkoleniowych,

23) promocja i rozwój turystyki wiejskiej i miejskiej,

24) pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,

25) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej.

 

§ 9

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) tworzenie grup specjalistycznych inicjujących działania służące realizacji celów Stowarzyszenia,

2) ścisłą współpracę ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”,

3) współdziałanie z gminami i samorządami miejsko-wiejskimi i innymi organami w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i jego członków,

4) współpraca  z biurami turystycznymi i innymi instytucjami w kraju i za granicą celem rozpropagowania turystyki wiejskiej i miejskiej,

5) wydawanie biuletynów, folderów itp. o charakterze profesjonalnym,

6) organizowanie wystaw, zjazdów, spotkań o charakterze profesjonalnym jak i kulturalno-oświatowym,

7) udział w tworzeniu ogólnopolskiego systemu kategoryzacji i standaryzacji wiejskiej bazy noclegowej,

8) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami,

9) współpracę z władzą ustawodawczą, administracją rządową i samorządową oraz innymi organizacjami, instytucjami i osobami prawnymi w kraju i za granicą,

10) wymianę i upowszechnianie doświadczeń z zakresu organizacji i rozwoju turystyki wiejskiej i miejskiej,

11) tworzenie bazy danych o gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach, itp.

12) prowadzenie analizy rynku turystyki,

13) prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej na rzecz Stowarzyszenia i jej członków,

14) współpraca z mediami,

15) prowadzenie instytucji lub innych form organizacji dla prowadzenia działalności statutowej,

16) organizowanie szkoleń, wykładów, odczytów, seminariów, wystaw, spotkań dyskusyjnych itp,

17) współdziałanie członków na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej i miejskiej.

18) popieranie i rozwijanie wszelkich inicjatyw mających na celu dobro mieszkańców wsi i ich gości – turystów,

19) współdziałanie z władzami i instytucjami państwowymi, samorządami oraz z organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących funkcjonowania turystyki na obszarach

       wiejskich i miejskich i jej koordynacji.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 10

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

 

§ 11

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych reprezentujący społeczność wiejską bądź

     inna osoba fizyczna zainteresowana świadczeniem usług na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała stałe wsparcie na rzecz Stowarzyszenia. Warunkiem uzyskania członkostwa jest

     złożenie pisemnej deklaracji.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła lub wniesie wkład w rozwój idei Stowarzyszenia jak również pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną

    albo w inny szczególny sposób przyczyniła się do jego rozwoju.

4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

§ 12

 

1. Warunkiem uzyskania członkostwa określonego w §10 ust..1. jest złożenie pisemnej deklaracji zawierającej w treści: akceptację celów Stowarzyszenia, zobowiązanie do

     czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i opłacenie składek a nadto uiszczenie wpisowego w wysokości uchwalonej poprzez Walne Zebranie.

2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać z uwzględnieniem treści ust.1 i § 10 osoba prawna lub fizyczna mająca swoją siedzibę  czy w kraju i za granicą.

 

§ 13

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu powstanie na podstawie uchwały Zarządu z datą jej podjęcia.

2. Od uchwały Zarządu odmawiającego przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty

    doręczenia uchwały.

 

§ 14

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) biernego i czynnego prawa wyboru władz Stowarzyszenia,

2) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

3) korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia,

4) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków dotyczących jego działalności.

 

§ 15

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)czynnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b) uczestnictwa w walnych zebraniach członków,

c)przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d)regularne opłacania składek.

 

§ 16

 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mają jednak brać udział z głosem doradczym w statutowym władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 17

 

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1) rezygnacji z członkostwa,

2) śmierci członka, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków, w przypadku nie wywiązywania się przez członka Stowarzyszenia ze zobowiązań finansowych przez okres 3 m-cy,

4) wykluczenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu w przypadku działalności naruszającej dobre imię, rażącego naruszenia statutu,

    obowiązków członka  Stowarzyszenia oraz w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

2. O skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia orzeka Zarząd,

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków skreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia

     doręczenia uchwały Zarządu o skreśleniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

§ 18

 

Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

 

Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 20

 

1. Członkowie wchodzący w skład organów Stowarzyszenia wymienionych w §18 pkt 2 i 3 wybierani są przez Walne Zebranie Członków na okres kadencji trwającej 4 lata.

2. Zasady wyborów określa każdorazowo Walne Zebranie Członków.

 

§ 21

 

 Członkostwo w organach wymienionych w § 18 pkt 2 i 3 ustaje na skutek:

1) odwołania przez Walne Zebranie Członków,

2) złożenia rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji,

3) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,

4) choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące, uniemożliwiającej dalszą pracę w organach Stowarzyszenia.

 

§ 22

 

Organy Stowarzyszenia mogą dokooptować  nowych członków w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, jednak w liczbie nie więcej jak 1/3 składu wybranego przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 23

 

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek, co najmniej 5 osób deklarujących przystąpienie do

    Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc Oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

2. Władzami oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§24

 

1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 4 lata, wybory przeprowadzane są na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

2. Uchwały władz Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do

    głosowania (kworum), chyba że statut stanowi inaczej.

3. Postanowienia § 21 i § 22 stosuje się odpowiednio.

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 25

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 26

 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 27

 

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1)  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 28

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków,

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne,

3. Zwyczajne walne zebranie zwołuje Zarząd dwa razy w roku, do 30 kwietnia każdego roku jako sprawozdawcze oraz do 30 grudnia każdego roku jako budżetowe i co cztery

     lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego

     Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Członków,

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

§ 29

 

1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział:

1) w pierwszym terminie - co najmniej 50 % członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania,

2) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu 1 godzinę później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

2. Nadzwyczajne  Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało

    zwołane.

 

§ 31

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) dokonywanie wyboru Zarządu oraz pozostałych członków organów Stowarzyszenia i ich odwoływanie,

2) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działalności Stowarzyszenia,

3) uchwalanie statutu, jego zmian i regulaminów działania władz Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) zatwierdzanie rocznego budżetu Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Stowarzyszenie może zaciągnąć,

6) tworzenie i przeznaczenie funduszy Stowarzyszenia,

7) ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu odmawiających przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie wniosków Zarządu o wykluczenie z listy członków Stowarzyszenia i odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków,

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych niniejszym Statutem lub stosownym regulaminem do kompetencji innego organu Stowarzyszenia.

 

§ 32

 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2. Głosowanie tajne jest obligatoryjne w przypadku wyboru i odwołania członków władz Stowarzyszenia oraz w razie zgłoszenia takiego żądania przez co najmniej 10% członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 

 

Zarząd

 

§ 33

 

1. Zarząd jest organem Stowarzyszenia członków, który kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybieranych na okres 4 lat w głosowaniu tajnym.

3. Zarząd  na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika,

4. W razie gsdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu,

5. Bieżącą pracą Stowarzyszenia Zarząd kieruje przy pomocy Biura, na czele, którego stoi Dyrektor.

6. Szczegółowy zakres i tryb pracy biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

§ 34

 

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia.

2. Formy zawiadomienia ustala regulamin Zarządu.

 

§ 35

 

1. Do skutecznego składania oświadczeń woli i podpisywania pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia uprawnieni są: Prezes Zarządu lub

     Wiceprezes i Skarbnik.

2.  Dla ważności innych oświadczeń woli i pism wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

 

§ 36

 

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie porządku obrad,

4) opracowywanie preliminarzy budżetowych, projektów roboczych i wieloletnich planów pracy, sprawozdań finansowych,

5) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań - w granicach określonych przez Walne Zebranie Członków,

6) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia,

7) opracowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków,

8) przyjmowanie do Stowarzyszenia członków,

9) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia,

10) składanie wniosków o wykluczenie z listy członków Stowarzyszenia oraz decydowanie o zawieszeniu członkostwa do czasu rozpatrzenia wniosków przez Walne Zebranie,

11) przyznawanie nagród członkom Stowarzyszenia za szczególne osiągnięcia na rzecz jego rozwoju.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 37

 

Komisja Rewizyjna jest organem stałego nadzoru i kontroli działalności Stowarzyszenia we wszystkich sferach jej działalności statutowej.

 

§ 38

 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 osoby.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka.

 

§ 39

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) badanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym dochodów: wydatków - pod względem celowości i prawidłowości.

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.

3) przedstawienie uwag i wniosków Walnemu Zebraniu.

4) składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

5) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

§ 40

 

1. W celu wykonywania swoich czynności Komisja Rewizyjna ma prawo przeglądania wszelkich dokumentów i ksiąg, żądania wyjaśnień i składania sprawozdań, a także

    korzystania z pomocy i opinii rzeczoznawców i biegłych.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Szczególne zadania Komisji Rewizyjnej oraz sposób jej działania określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Jednostki terenowe stowarzyszenia-oddziały i ich władze

 

§ 41

 

1. Stowarzyszenie może powołać terenowe jednostki organizacyjne-oddziały. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną. Członkowie oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie walnego zebrania Stowarzyszenia,

2. Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działającego na terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

4. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu:

 a)zaprzestanie działalności

 b)złożenie przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie

 

§ 42

 

1. Władzami Oddziału są Władze określone w § 23 ust. 2.

2. Postanowienia § 19 i § 32 stosuje się odpowiednio.

 

 

Walne Zebranie Członków Oddziału

 

§ 43

 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 44

 

1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie programów działania Oddziałów,

2) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu Oddziału oraz członków władz Oddziału,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału.

 

§ 45

 

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

1) z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni Oddziału,

2) z głosem doradczym-przedstawiciele członków wspierających z terenu działania Oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.

 

§ 46

 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 7 dni

    przed wyznaczonym terminem.

2. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.

 

§ 47

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Zarządu,

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4) na pisemny wniosek, co najmniej 10% uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Oddziału.

2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa

     w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału,  w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania

    jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

Zarząd Oddziału

 

§ 48

 

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.

 

§ 49

 

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy na rok.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 30% członków Zarządu Oddziału, w terminie 7 dni od

    dnia zgłoszenia wniosku.

 

§ 50

 

1. Zarządu Oddziału składa się z 3 do 5 członków spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika,

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:

a.  kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,

b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,

d. zwołanie Walnego Zebrania Oddziału,

e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

g zgłoszenie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia

4. postanowienia §35 stosuje się odpowiednio.

 

§ 51

 

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy.

 

 

Zarządy

Komisja Rewizyjna Oddziału

 

§ 52

 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

 

§ 53

 

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków.

 

§ 54

 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału,

2) współpraca z Komisją Rewizyjną,

3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,

4) zgłaszanie Zarządowi umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności.

 

§ 55

 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej 4 razy do roku.

 

§ 56

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

§ 57

 

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalany przez tę Komisję.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Majątek i fundusz Stowarzyszenia.

 

§ 58

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1) nieruchomości.

2) ruchomości.

3) fundusze i prawa.

 

§ 59

 

Środki finansowe,  z których tworzone są poszczególne fundusze uzyskiwane są:

1) ze składek członkowskich.

2) z wpływów z tytułu wpisowego.

3) świadczeń członków wspierających.

4) darowizn, zapisów i spadków

5) wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) z dostępnych funduszy pomocowych.

7) dotacji.

 

§ 60

 

Szczególne zasady gospodarki finansowej określa Zarząd.

 

 

Rozdział VII

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 61

 

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może być dokonana wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 62

 

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebrania:

1) wyznaczy likwidatora spośród członków Zarządu.

2) określi, na jakie cele przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

3) ustali termin zakończenia postępowania likwidacyjnego.

 

§ 63

 

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje z chwilą wykreślenia z rejestru.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Przepisy przejściowe

 

§ 64

 

1. Statut oraz jego zmiany wchodzą  w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

2. W sprawach nie objętych postanowieniami statutu lub spornych decyduje Walne Zebranie Członków

3. Niniejszy statut stanowi tekst jednolity.